Warning: include_once(/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening '/home/pcnet-serwis/ftp/configuration.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/pcnet-serwis/ftp/psdspeczniew/templates/pixeldot/ob_cache.php on line 3
Warunki przyjęcia do ŚDS
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie ul. Wspólna 4, 99 - 235 Pęczniew Tel/fax: (43) 678-13-55 e-mail: psds@psdspeczniew.pl
Designer: Joomla Templates 3.2

Warunki przyjęcia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. u. z 2010r. Nr 238 poz. 1586)

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integracji  społecznej.

Dom przeznaczony jest :

    1) dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A,

    2) dla osób upośledzonych – typ B,

    3) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, w oparciu o następujące dokumenty:

1. Wniosek osoby zainteresowanej przyjęciem do PŚDS bądź jej opiekuna prawnego, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:                                                                                                             

1) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,                                                  

2) zaświadczenie lekarza  rodzinnego  o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności  w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada. 

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowane,j na podstawie złożonego wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Jeśli osoba kwalifikuje się do ponoszenia odpłatności wymaga się pisemnego oświadczenia osoby zainteresowanej bądź jej opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na ponoszenia odpłatności za pobyt w PŚDS w Pęczniewie.

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizacje sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 

Saturday the 24th. .