Deklaracja dostępności Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie,
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Wodziak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 436781355

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie
 • Adres: ul. Wspólna 4
  99-235 Pęczniew
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 436781355

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zlokalizowany jest w jednym budynku trzykondygnacyjnym (piwnica, parter, piętro). Posiadamy parking z oznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, w bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku. Teren jest ogrodzony.

Wejście główne do budynku jest na poziomie wyższym niż parking, prowadzą do niego szerokie schody z poręczą. Z prawej strony budynku znajduje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, nie mających możliwości wejścia po schodach.

Przed wejściem głównym jest światło na czujnik ruchu, drzwi szklane zamontowane są na siłownikach i oznaczone kontrastowymi pasami. Istnieje możliwość zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Wewnątrz budynku przy wejściu głównym, po lewej stronie znajduje się tablica tyflograficzna z planem parteru oraz przyciskiem SOS, dzięki czemu zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń na parterze. Tablica posiada oznaczenia Braill’em.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani tłumacza polskiego języka migowego. Jest oznaczenie drogi ewakuacyjnej. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

Posiadamy toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • przełącznik rozmiaru tekstu
 • przełącznik kontrastu
 • przełącznik widoku strony

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Język migowy

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w placówce PŚDS (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 171 poz. 1016).

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Fax: 678-13-55 telefon: 506-912-463

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor PŚDS w Pęczniewie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.

Wzór – ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM, SKOGN (wersja .doc, wersja .pdf)

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew

tel./fax 43 678-13-55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: https://psdspeczniew.pl