Świadczymy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zatem celem działania Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku społecznym, poprzez świadczenie usług obejmujących, w szczególności:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny
  • trening nauki higieny
  • trening kulinarny
  • trening umiejętności praktycznych
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury.
  • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
 1. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem
  •  udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych

      4.  Poradnictwo psychologiczne

      5.  Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

      6.  Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie    

           terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony

           zdrowia

      7.  Niezbędna opiekę

      8.  Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację                            

      9.  Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub

           podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku

           pracy – terapia zajęciowa.

Umożliwiamy naszym uczestnikom:

 • spożywanie gorącego posiłku, przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego,
 • w czasie epidemii zapewniamy catering.

Dom może dodatkowo zapewnić dowóz do PŚDS i z powrotem do miejsca zamieszkania, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań i niepełnosprawnością fizyczną.