Zniesienie opłat za korzystanie z dziennych ośrodków wsparcia (m.in. w środowiskowych domach samopomocy)

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

W dniu 30 maja 2021r. weszły w życie zmiany w Ustawie o pomocy społecznej m.in. w części dotyczącej odpłatności

za pobyt w dziennych ośrodkach wsparcia.

 

Art. 51 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej uzyskał brzmienie:

„Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz

korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne”.

Zasady ponoszenia odpłatności, do dnia 29.05.2021 r. określa Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876), 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5%  kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Warunki przyjęcia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integracji  społecznej.

Świadczymy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zatem celem działania Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku społecznym, poprzez świadczenie usług obejmujących, w szczególności:

Do wykonywania zadań Domu stworzone są następujące stanowiska pracy:

Stanowiska urzędnicze kierownicze: dyrektor, główny księgowy

Stanowiska pomocnicze i obsługi: psycholog, specjalista pracy socjalnej, starszy instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun, kierowca autobusu, kierowca samochodu osobowego, palacz c.o.

Rada Powiatu Poddębickiego podjęła uchwałę Nr XXIII/179/01 w dniu 30 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom przewidziany jest na przyjęcie i organizowanie zajęć 42 uczestnikom dziennie z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest czynny przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.