Klauzula informacyjna

w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

  

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie reprezentowany przez Dyrektora zwany „Administratorem”.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 660-909-886

Administrator informuje, iż:

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1) art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO1 w zw. z:

a) ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

b) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy

c) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych,

3) art. 6 ust 1 lit. b, d RODO1.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

1)  podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2)  podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:  

1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody  –  do momentu jej cofnięcia. 

7.  Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane
na podstawie Państwa zgody
– mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

1 Rodo - Rozporządzenie e parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).