W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew tel./fax.:43 678-13-55

 2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe:
  Piotr Karcz, tel. 660-909-886,

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest postępowanie rekrutacyjne. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy są przetwarzane w celu rekrutacji, natomiast dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane są na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) Ustawą o ochronie danych osobowych.

oraz na podstawie:

c) Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

d) Zgody Pani /Pana jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby brać udział także w kolejnych naborach pracowników, zgoda taka, może zostać odwołana w dowolnym czasie.

e) Zgody Pani/Pana jeżeli w składanych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku wyrażonej przez państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

 2. Pani/Panadane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO

 7. Podanie danych osobowych w zakresie z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczam, iż otrzymałem powyższą informację

...............................................................................

data ipodpis kandydata do pracy