Warunki przyjęcia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integracji  społecznej.

Dom przeznaczony jest :

    1) dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A,

    2) dla osób upośledzonych – typ B,

    3) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, w oparciu o następujące dokumenty:

1. Wniosek osoby zainteresowanej przyjęciem do PŚDS bądź jej opiekuna prawnego, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:                                                                                                             

1) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,                                                  

2) zaświadczenie lekarza  rodzinnego  o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności  w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  o ile osoba takie posiada. 

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej na podstawie złożonego wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.