Zasady ponoszenia odpłatności określa Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z póź. zm.), 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5%  kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego.

Warunki przyjęcia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. u. z 2010r. Nr 238 poz. 1586)

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności  i samodzielności życiowej, a także ich integracji  społecznej.

Świadczymy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zatem celem działania Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku społecznym, poprzez świadczenie usług obejmujących, w szczególności:

Do wykonywania zadań Domu stworzone są następujące stanowiska pracy:

Stanowiska urzędnicze kierownicze: kierownik, główny księgowy

Stanowiska pomocnicze i obsługipsycholog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, starszy instruktor terapii, terapeuta, masażysta, sprzątaczka, kierowca, palacz c.o.

Rada Powiatu Poddębickiego podjęła uchwałę Nr XXIII/179/01 w dniu 30 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom przewidziany jest na przyjęcie i organizowanie zajęć 40 uczestnikom dziennie z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest czynny przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli zachodzi taka potrzeba oraz istnieją możliwości finansowe Dom może być czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.